เนื้อหาบทเรียน


 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชา  ประวัติศาสตร์   เรื่อง ท้องถิ่นนนทบุรี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

มาตรฐาน  ส 4.1 เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
ส 4.1 
ป.5/1 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
ป.5/2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมีเหตุผล
ป 5/3
อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. รู้และสามารถบอกประวัติความเป็นมาของจังหวัดนนทบุรี
2. รู้และสามารถบอกประวัติ พระอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรี
3. รู้และสามารถบอกประวัติ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาของจังหวัดนนทบุรี
4. รู้และสามารถบอกประวัติ และคุณงามความดี ของบุคคลสำคัญในจังหวัดนนทบุรี
5. รู้และสามารถบอกประวัติ เอกลักษณ์ที่สำคัญในจังหวัดนนทบุรี
6. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ที่สำคัญ ในท้องถิ่นตนเอง
7. ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

ความละเอียดของจอภาพที่เหมาะสม 1024 x 768 pixels
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดย ครูคมคาย น้อยสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ติดต่อผู้จัดทำ :komkary23@gmail.com